ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www..hu

I. Általános adatok, rendelkezések:

Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: KÉSETT A GÉPEM Kft.
A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Bökényföldi út 57.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kesettagepem.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-942895
Adószáma: 22772356-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Értelmező rendelkezések

Ügyfél: a légiközlekedésben résztvevő utasként az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 számú hatályos rendelete alapján a légitársaságoktól kártalanítást igénylő, és a www.kesettagepem.hu weboldalon kérdőívet (a továbbiakban: adatlap) kitöltő és a www.kesettagepem.hu weboldalon keresztül szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

Ügyfél meghatalmazottja: A jelen ÁSZF-et elfogadó személy, amennyiben nem, vagy nem csak a saját nevében jár el, a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a követelés érvényesítésére a jogosulttól (Ügyféltől) érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkezik, így a követelés érvényesítésére jogosult megbízást adni a Szolgáltatónak. Az Ügyfél meghatalmazottja, amennyiben nem ő, vagy nem kizárólag ő az érvényesíteni kívánt követelés jogosultja, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával, a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségei, különösen a megbízási díj vagy átalánydíj teljesítéséért, a Szolgáltató felé készfizető kezességet vállal, illetve az Ügyféllel egyetemlegesen felelős.

Adatlap: A kártalanítási igénnyel érintett utazással összefüggő releváns információkat tartalmazó, a weboldalon található kompenzációra vonatkozó kérdőív.

Meghatalmazás: az Ügyfél követelésének érvényesítése érdekében a Szolgáltatónak, illetve esetlegesen jogi képviselőnek adott meghatalmazás.

Követelés: a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél Európai Parlament és a Tanács 261/2004 számú hatályos rendelete alapján keletkező, légitársaságokkal szembeni követelés, vagy poggyászkárból eredő követelés.

Megbízási díj: a Szolgáltatónak nyújtott díjazás, az Ügyfél követelésének, vagy annak részének sikeres érvényesítése esetén, tehát azért, ha a kötelezett légitársaság az Ügyfél követelését, vagy annak egy részét megfizeti. A megbízási díj a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, minden a Szolgáltatás teljesítése során érkező kifizetésből, a kifizetett követelés, vagy annak részét képező összeg 20 % +ÁFA-nak megfelelő mértékben.

Ügyvédi letéti számla: a Szolgáltató részéről megbízott ügyvéd által vezetett ügyvédi letéti számla, amelyről az Ügyfél számára kifizetésre kerülnek az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK hatályos rendelete alapján érvényesített követelések, vagy azok részei és egyéb, a jelen ÁSZF-fel összhangban keletkező költségek.

A felek közötti jogviszony

A weboldalon történő szolgáltatás igénybevétele kizárólag az adatlap kitöltésével lehetséges.

A www.kesettagepem.hu weboldalon történő adatlap kitöltésével az Ügyfél kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza.  Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A Szolgáltató az Ügyféllel egyéni módon is megállapodhat írásban ezen ÁSZF-től eltérő feltételekben is, amelyek a jelen ÁSZF előtt előnyben részesülnek.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

Az igénybe vehető szolgáltatások köre

A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatok alapján és rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, légitársaságokkal szembeni, a 261/2004/EK rendelet szerint keletkező kártalanítási igények (járatkésés, járattörlés, visszautasított beszállás), valamint egyéb követelések érvényesítésére irányuló szolgáltatást végez.

Változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, megbízási díjat szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott szolgáltatás adott megbízási díj ellenében történő nyújtására vonatkozó kötelezettsége a szolgáltatás díjának a közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt szolgáltatások díját nem érintik.

Az oldalon feltüntettet megbízási díjak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a szolgáltatás nyújtásakor hatályos jogszabályokban az adott szolgáltatás tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

II. Szolgáltatás nyújtása

A Szolgáltató az Ügyfél által adott meghatalmazás alapján jogosult az Ügyfél nevében és képviseletében az Ügyfél légitársaságokkal szembeni követelése érvényesítése érdekében teljes jogkörrel eljárni.

A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során köteles legjobb tudása szerint eljárni, azonban a követelés érvényesítésének sikerességéért szavatosságot nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal továbbá szavatosságot sem az érvényesített követelés mértékére, sem a követelés érvényesítésének időtartamára vonatkozóan.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által érvényesített követelések teljesítése az Ügyvédi letéti számlára történjen, és onnan kerüljön az Ügyfél részére kifizetésre a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatás teljesítésére tekintettel a Szolgáltatónak az ÁSZF-el összhangban jogában áll, hogy az Ügyfél légitársaságokkal szemben érvényesített követeléseiből járó megbízási díját levonja (beszámítással érvényesítse), miután a követelés összege az Ügyvédi letéti számlán jóváírásra került.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval bármilyen kommunikációra munkanapokon és munkaidőben van lehetőség.

A szolgáltatás nyújtásának folyamata

  1. A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek ki szükséges töltenie a weboldalon a található, az érvényesíteni kívánt igénnyel összefüggő (járatkésés, járattörlés, visszautasított beszállás) adatlapot. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére valós adatokat szolgáltatni, az ennek elmaradásáért eredő minden kárért kizárólag az Ügyfél felelős.
  2. A beérkező adatlapot a Szolgáltató 72 órán belül feldolgozza, melynek eredményeként három választ kaphat az Ügyfél:

a.)   A Szolgáltató álláspontja szerint az Ügyfél kártalanításra nem jogosult, az Ügyfél képviseletének ellátását nem vállalja.

b.)   A Szolgáltatónak az Ügyfél igénye jogosságának értékeléséhez további információkra van szüksége, melyet megkér az Ügyféltől.

c.)   A Szolgáltató álláspontja szerint, az Ügyfél által megadott információk alapján az Ügyfél kártalanítási igénye érvényesíthető lehet. Ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a lehetséges összegéről, és bekéri a személyes adatait.

  1. Amennyiben a Szolgáltató álláspontja szerint, az Ügyfél által megadott információk alapján az Ügyfél kártalanítási igénye érvényesíthető lehet, a személyes adatok alapján elkészíti a meghatalmazást, és ezen túlmenően bekéri tőle azonosító okmányát és esetleg az ügy és a légitársaság szempontjából releváns egyéb dokumentációt (pl.: számlák, beszállókártya).
  2. A Szolgáltató megkísérli a követelés érvényesítését. A Szolgáltató az Ügyfél kérésére ésszerű határidőn belül folyamatosan tájékoztatja az Ügyfelet az ügy állásáról.
  3. A követelés érvényesítésének sikeressége esetén, a összege ügyvédi letéti számlára kerül megfizetésre, melyről a Szolgáltató legkésőbb három munkanapon belül értesíti az Ügyfelet. A kártalanítás megbízási díjjal csökkentett összegét a Szolgáltató annak ügyvédi letéti számlán történő jóváírásától, illetve az Ügyfél bankszámlaszámának részére történő megküldésétől számított legkésőbb 7 (hét) banki munkanapon belül átutalással megfizeti az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

III. Az Ügyfél és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy:

Az Ügyfél ügyeinek intézése során szakértelemmel és az Ügyfél érdekeivel összhangban jár el, az Ügyfél által megadott adatok alapján.

Az Ügyfél kérése alapján tájékoztatást ad az Ügyfél követeléseinek érvényesítésével kapcsolatos ügy állásáról.

A Szolgáltatás teljesítését követően, az Ügyfél kérésére átad az Ügyfél részére minden, a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatban tőle átvett, vagy a Szolgáltatás teljesítése során keletkezett – és szakmai titkot nem tartalmazó – okiratot.

A Szolgáltató jogosult:

Az Ügyféltől a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan bármilyen okiratot, információt kérni;

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során jogi képviselő közreműködését igénybe venni. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait és minden más átadott adatát, a jogi képviselőnek a szolgáltatás teljesítése érdekben és időtartamára átadja.

Az Ügyfél a meghatalmazás Szolgáltatónak való elküldésével meghatalmazza a Szolgáltatót az Ügyfél képviseletére a Szolgáltatás tárgyát képező ügyben. Az Ügyfél köteles a megadott meghatalmazást érvényben tartani a Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony időtartama alatt. Az Ügyfél által adott meghatalmazás a szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatót jogosítja és kötelezi. A Szolgáltató kompetenciája annak eldöntése, hogy jogi képviselőt a szolgáltatás nyújtása során közreműködésre felkér-e és a jogi képviselő kompetenciája annak eldöntése, hogy a megbízást elfogadja-e, melyet elfogadás esetén a meghatalmazás aláírásával igazol.

Az Ügyfél egyúttal meghatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a légitársaságoktól az Ügyfél Követeléseinek, vagy azok részének érvényesítésével kapcsolatos bármilyen kifizetéseket fogadjon.

Az Ügyfél vállalja, hogy:

Kifizeti a Szolgáltatónak járó megbízási díjat, a jelen ÁSZF II. pontjában leírt feltételeknek megfelelően.

A jelen ÁSZF-ből származó jogviszony időtartama alatt nem tárgyal közvetlenül a légitársaságokkal a Szolgáltató előzetes tájékoztatása nélkül. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy követeléseinek, vagy azok részének, az Ügyfél közvetlen tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó megbízási díj mértékére.

A jelen ÁSZF-ből származó jogviszony időtartama alatt nem ad megbízást más személynek, a Szolgáltatónak adott megbízással azonos tevékenységre; az Ügyfél követeléseinek, vagy azok részének, az ilyen harmadik személy tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó megbízási díj mértékére.

A Szolgáltatóval együttműködik a Szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, az ehhez szükséges mértékben.

Amennyiben a Szolgáltatónak bármely, a Szolgáltatás tárgyát képező ügyben történő eljárásra egyéb meghatalmazásra volna szüksége, az Ügyfél azt a Szolgáltató kérésére haladéktalanul rendelkezésére bocsátja.

IV. A Szolgáltató díjazása

A Szolgáltatót a Szolgáltatás elvégzéséért csak olyan esetben illeti meg a megbízási díj, amennyiben az Ügyfél követeléseinek, vagy azok részének érvényesítése sikerrel jár, tehát akkor, ha a kötelezett légitársaság az Ügyfél követelését, vagy annak részét kifizeti. A Megbízási díj a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, minden, az ügyvédi letéti számlára a Szolgáltatás teljesítése során érkező befizetésből, a kifizetett Követelés, vagy annak részét képező összeg 20 % +ÁFA-nak megfelelő mértékben.

A megbízási díjjal csökkentett összegét a Letéteményes ügyvéd annak ügyvédi letéti számlán történő jóváírásától, illetve az Ügyfél bankszámlaszámának Szolgáltató részére történő megküldésétől számított legkésőbb 7 (hét) banki munkanapon belül átutalással megfizeti az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a légitársaság a kifizetését közvetlenül az Ügyfél részére teljesíti, úgy az Ügyfél haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül erről értesíti a Szolgáltatót, és a Szolgáltatót a IV. pont első bekezdése szerint megillető megbízási díjat, annak bankszámláján történő jóváírásától számított legkésőbb hét (7) banki munkanapon belül átutalással megfizeti a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos összes felmerülő költséget (posta, telefon, fordító díj, stb.) a megbízási díj magában foglalja, kivéve az átutalás tranzakcióként meghatározott, bruttó 500 forint összegű átalánydíját. A Szolgáltató nem követel a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos előleget.

Amennyiben az Ügyfél követelését bírósági úton kellene rendezni, a Szolgáltató és az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásának feltételeiről külön állapodnak meg.

V. A felek közötti jogviszony

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül kitöltött adatlap Szolgáltató részére történő elküldése útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint az Ügyfél közötti, az adatlapon szereplő címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti kommunikáció főszabály szerint e-mail útján történik.

Az adatlap megküldését követően a Szolgáltató részéről e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

A Szolgáltatás megrendelése a weboldal online felületén, az adatlap beküldésével lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha az Ügyfél az adatlapon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő károk az Ügyfelet terhelik.

VI. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan költségei keletkeznek. Amennyiben az Ügyfél megalapozott indokolás hiányában a Szolgáltatónak bejelenti, hogy a Meghatalmazás elküldésével keletkező, jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt felmondással megszünteti, a felmondás Szolgáltatónak történő megküldését követő legkésőbb 3 napon belül köteles a Szolgáltatónak az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete érvényesíthető kártalanítás (kompenzáció) kalkulált összegének 20 %-a +ÁFA mértékű átalánydíjat kifizetni.

A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségek bármelyikét megszegi és azt a Szolgáltató által biztosított, legalább 5 napos póthatáridőn belül sem teljesíti. A Szolgáltató jogosult továbbá a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja. Rendkívüli felmondás esetén az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete érvényesíthető kártalanítás (kompenzáció) kalkulált összegének 20 %-a +ÁFA mértékű átalánydíjat a már nyújtott szolgáltatásokért megfizetni.

Bármely fél jogosult a jelen szerződést írásban, e-mail útján, 30 napos határidő megtartásával, indoklás nélkül, rendes felmondással felmondani.

Az Ügyfél rendes felmondása esetén, köteles a Szolgáltató részére az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete érvényesíthető kártalanítás (kompenzáció) kalkulált összegének 20 %-a +ÁFA mértékű átalánydíjat megfizetni.

A jelen szerződés Ügyfél általi felmondása esetén, a jelen szerződés tárgyát képező megbízási jogviszony mindaddig fennáll és nem szűnik meg, ameddig az Ügyfél a Szolgáltató részére az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete érvényesíthető kártalanítás (kompenzáció) kalkulált összegének 20 %-a +ÁFA mértékű átalánydíjat meg nem fizeti.

A Felek a jelen jogviszonyt közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

A jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Követelés álláspontja szerint nem érvényesíthető.

A jelen szerződés megszűnik továbbá az Ügyfél követeléseinek érvényesítésével akkor, amikor a Szolgáltató megbízási díjának levonását követően, az érvényesített követelés összegét az Ügyfél részére megfizeti.

A Szolgáltatás nyújtásának megszűnésével egy időben az Ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a Szolgáltatás nyújtása megszűnt.

VII. Szakmai titok

Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szellemi terméke, az általa kidolgozott metódus szerint működő, repülőjárat késésekből, járattörlésekből és visszautasított beszállásokból eredő kártalanítási igények érvényesítése a www.kesettagepem.hu oldalon keresztül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tevékenységének sikere szigorú titoktartást igényel. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy az üzleti és bizalmas információk titokban tartásához a Szolgáltatónak gazdasági és piaci érdeke fűződik, és nyilvánosságra kerülésük súlyosan veszélyeztetné a Szolgáltató piaci sikereit. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem ad ki a követelés érvényesítésének folyamatára, módszerére vonatkozó dokumentumot, mert az a szakmai titok körébe tartozik, továbbá jogosult azon – a követelés érvényesítése alatt – keletkező dokumentumok kiadását megtagadni, amiből a követelés érvényesítésének módjára következtetni lehet vagy az érvényesítés módját tartalmazza.

VIII. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél tudomással bír arról és kifejezetten elfogadja, hogy a Letéteményes ügyvéd számláját az Erste Banknál vezeti, és a Letéteményes a letéti számlán kezelt összegek kifizetéséért a bank mindenkori szabályzatában foglalt mértékig, illetve az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított kártalanítási összegig felel oly módon, hogy a vetítési alap a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Letéteményes valamennyi Erste Banknál vezetett számláján található összeg.

Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ügyfél és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2023. április 1.